• A-
 • A
 • A+

Освітні програми - 5-11 класи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _______ Ліфінцева О.А.

________________________ 2020

М.П.

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір’я»

(початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва

 

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

5-9-ті класи

10-11-ті  класи

 

 

 

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 7

 від 25 червня 2020)

 

ЗМІСТ

1.

Стратегічна мета базової та старшої школи НВК № 209 «Сузір’я»

3

2.

Модель випускника НВК № 209 «Сузір’я»

6

3.

Структура базової та старшої школи НВК № 209 «Сузір’я»

9

4.

Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес

10

5.

Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму для 5-11 класів

10

6.

Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

11

7.

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами

17

8.

Перелік  освітніх галузей

17

9.

Форми організації освітнього процесу

17

10.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти та показники (вимірники) реалізації освітніх програм

18

11.

Навчальний план для 5-9-их класів НВК № 209 «Сузір’я»

22

11.1

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами

24

11.2

Інформація про реалізацію варіативної складової навчального плану

25

11.3

Особливості організації освітнього процесу

26

11.4

Таблиця 1. Навчальний план 6-9-их спеціалізованих класів з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов

28

11.5

Таблиця 2. Навчальний план 5-6-их класів  з поглибленим вивченням окремих предметів (математика+англійська)

29

11.6

Таблиця 3. Навчальний план 7-9-их класів  з поглибленим вивченням окремих предметів (математика)

30

12

Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я»

31

12.1

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами

32

12.2

Особливості організації освітнього процесу

34

12.3

Таблиця 1. Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я». Профіль: іноземні мови

36

12.4

Таблиця 2. Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я». Профіль: математика

37

 

 

 

 

Освіта є основою інтелектуального,

духовного, фізичного і культурного

розвитку особистості, її успішної

соціалізації, економічного добробуту,

запорукою розвитку суспільства,

об’єднаного спільними цінностями

і культурою, та держави.

Закон України «Про освіту»

 

 1. Стратегічна мета базової та старшої школи НВК № 209 «Сузір’я»

       Стратегічна мета   полягає у створенні умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі завдання:

 • створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів;
 • оптимізувати систему валеологічного та психолого-діагностичного супроводу освітнього процесу в школі, створити умови для фізичного розвитку особистості, для пропаганди здорового способу життя;
 • розробити ефективний механізм узгодження цілей та наступності між ступенями освіти: початкова та базова, базова та профільна;
 • оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • продовжити роботу щодо диференціації освіти, створивши умови для формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів школи в умовах допрофільної та профільної освіти;
 • розробити систему активного включення батьків в освітній процес закладу освіти, їх зацікавленості та участі в самовизначенні, самореалізації учнів;
 • сприяти розвитку особистості, яка прагне до самовдосконалення, самостійно навчається раціональних прийомів опанування знань, наукової інформації.

       Для розв’язання поставлених завдань  виділяємо наступні наскрізні лінії побудови компетентнісного підходу до освіти в нашій школі:

 • школа має бути простором життя учня – життєтворча спрямованість освітнього процесу;
 • школа має бути простором успішної особистості - переорієнтація на самореалізацію учнів;
 • діяльнісна спрямованість – знання є інструментом розв’язання життєвих та професійних завдань;
 • самонавчання та самовиховання – особистість повинна не лише споживати готове знання, а бути здатною самостійно визначати, шукати й опрацьовувати інформацію;
 • партнерство вчителів та учнів – учителі та учні несуть спільну відповідальність за результати освітнього процесу;
 • варіативність та свобода вибору в реалізації освітніх цілей;
 • індивідуалізація – школа повинна враховувати й спиратися на особистісний потенціал учня. Розробка й упровадження індивідуальних життєвих траєкторій, індивідуальних програм розвитку та саморозвитку.

          Реалізація місії  школи полягає в збереженні кращих традицій національно-патріотичного виховання, наповненні освітнього процесу здоров’язберігаючим життєдіяльнісним змістом, що відповідає швидкоплинним змінам у соціумі; створенні сприятливих умов розвитку для всіх дітей. Школа є соціокультурним, інтелектуальним центром громади, де впроваджуються демократичні партнерські стосунки у взаємовідносинах: учні – педагоги – батьки учнів – представники громадськості.

         Місія школи реалізується у напрямах:

- інтеграція демократичних цінностей в усі сфери освітнього процесу;

- запровадження здоров’язберігаючих, гуманістично спрямованих технологій і методик, які забезпечують формування ключових компетентностей, в освітню діяльність школи;

- створення комфортного культурно-освітнього простору;

- взаємовигідне партнерство в системі «школа-спільнота»;

- забезпечення прозорості та відкритості освітньої системи школи.

Засобом реалізації призначення школи є освітня програма.

Освітня програма  базової та старшої школи

окреслює:

 • підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом;

визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів;
 • очікувані результати навчання учнів;
 • пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;
 • форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

   

2.Модель випускника  НВК № 209 «Сузір’я»

 

          Освітній процес у  НВК № 209 «Сузір’я»  спрямований на формуванні учня-випускника-особистості, які будуть успішними в умовах сучасного глобалізованого та мінливого світу. Ми прагнемо максимально розкрити  потенціал кожного учня, щоб виховати випускників, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;
 • знають свої сильні сторони;
 • гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • піклуються про інших;
 • відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;
 • бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.
 • мобільні, конкурентноздатні, уміють інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • критично мислять;
 • генерують нові ідеї, володіють комунікативною культурою, уміють працювати в команді;
 • цілеспрямовано використовують свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 • уміють здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;
 • бережливо ставляться до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності

Основою  моделі випускника НВК № 209 «Сузір’я» є Концепція Нової української школи.

 

  

 1. Структура базової та старшої школи НВК № 209 «Сузір’я»

 

Мова навчання в 5-11 класах - українська.    

Прогнозована кількість 5-11 класів: 20, у них учнів – 576.

Режим роботи:

- режим  навчанняп’ятиденний;

- початок занять – о 08.30;

- тривалість уроків відповідає статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного  Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778).

 1. Основні нормативні документи,

відповідно до яких організовано освітній процес

         Освітня програма 5-11 класів НВК № 209 «Сузір’я» на 2020-2021 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про  освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-ІІХ, Закону України «Про загальну середню освіту» від 18.03.2020 №  463-IX.

        Освітня програма окреслює  підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Вона  враховує вимоги:

-        Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №  778;

-        Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 року;

-        Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2009 року № 854;

-        Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63, погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 року № 1/12-1459.

 1. Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу освіти

Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

5-А, 5-Б,

5-В,

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г

Таблиця №8 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з  українською мовою навчання  (наказ МОН України від 20.04.2018  № 405)

7-А, 7-Б,

8-А, 8-Б,

9-А

Таблиця №3 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з  українською мовою навчання  (наказ МОН України від 20.04.2018  № 405)

7-В,

8-В,8-Г,

9-Б

Таблиця №8 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з  українською мовою навчання  (наказ МОН України від 20.04.2018  № 405)

10-А, 10-Б

11-А, 11-Б

Таблиці №2-3 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з  українською мовою навчання  (наказ МОН України від 20.04.2018 № 408)

Навчальні плани складені з урахуванням гранично-допустимого навантаження (п’ятиденка) у:

1

5-их класах

28 години на тиждень

Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня

2

6-их класах

31 години на тиждень

3

7-их класах

32 години на тиждень

4

8-их класах

33 години на тиждень

5

9-их класах

33 години на тиждень

6

10-их класах

33 години на тиждень

7

11-их  класах

33 години на тиждень

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128.

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

Загальний обсяг навчального навантаження складає:

1

для 5-х класів

1085 годин/навчальний рік

2

для 6-х класів

1155 годин/навчальний рік

3

для 7-х класів

1190 годин/навчальний рік

4

для 8-х класів

1190 годин/навчальний рік

5

для 9-х класів

1190 годин/навчальний рік

6

для учнів 10-х класів 

1225 годин/навчальний  рік

7

для учнів 11-х класів

1225 годин/навчальний рік

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. У процесі навчання формуються наступні ключові компетентності учнів:

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною  мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем тощо

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

          Засобами усіх навчальних предметів формуються такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська.

Наскрізні лінії ключових компетентностей таких як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища;
 • окремі предмети;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

           Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

 

 

 1. Вимоги до осіб,

які можуть розпочати навчання за освітніми програмами

 

            Розпочинати здобуття базової середньої освіти в НВК № 209 «Сузір’я» можна за умови отримання початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Профільна середня освіта може здобуватися за наявності базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року  розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

 

 1. Перелік освітніх галузей

 

Освітню програму для 5-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я» укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

 1. Форми організації освітнього процесу

       Основними формами організації освітнього процесу в 5-11-их класах НВК № 209 «Сузір’я» є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, навчальна практика, віртуальні подорожі, уроки-семінари, прес-конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

          Освітній процес  базується на нових підходах до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчителями. Професійна та академічна свобода вчителя НВК № 209 «Сузір’я» покладає на його плечі відповідальність, яка передбачає, зокрема, добір методів навчання відповідно до освіт­ніх потреб різних учнів та фокусування на розвитку компетент­ностей для життя, вміння працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями та природно інтегрувати їх в освітній процес, а також налагоджува­ти комунікацію з батьками. Зміна фокусу навчання у бік практики, інтерактивності та функ­ціональності покладає відповідальність і на учнів, які, вільно ви­словлюючи свою позицію на уроці, вирішуючи пізнавальні завдан­ня, співпрацюючи з однокласниками в команді, дбають за резуль­тат (не тільки за оцінку) у процесі навчання.

 1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти та

показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;
 • моніторинг технологій навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами;
 • контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів; 
 • розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

 Введення в Україні сучасних технологій оцінювання школярів, проведення ЗНО та ДПА навчальних досягнень учнів, упровадження в життя ідеї стандартизації в освіті потребують широкого застосування моніторингових досліджень. Це дає можливість забезпечити кожного учня інформацією про стан його навчальної підготовки та допомогти йому в корегуванні цього стану відповідно до його запитів і потреб. Моніторингові дослідження передбачають постійне спостереження за будь-яким освітнім процесом з метою виявлення його відповідності очікуваним результатам, визначення передумов для прийняття управлінських рішень і запровадження необхідних змін в освіті, спрямованих на підвищення її якості.

 

Напрями моніторингу якості освіти в НВК № 209 «Сузір’я»

Моніторинг умов функціонування освітньої системи:

- якість кадрового забезпечення;

- рівень навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення;

- рівень науково-методичної роботи;

- стан запровадження профільного навчання.

Моніторинг освітнього процесу:

- рівень викладання базових дисциплін;

- стан запровадження освітніх інновацій;

- рівень реалізації виховних систем.

Моніторинг  результатів освітнього процесу:

- рівень навченості учнів з предметів інваріантної частини;

- рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;

- рівень вихованості учнів.

Очікувані результати:

- покращення якості надання освітніх послуг;

- підтримка обдарованої молоді;

- підняття престижу творчих педагогів;

- впровадження освітніх інновацій;

- створення позитивного іміджу, підвищення конкурентноспроможності школи.

 

 

Розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  з’ясувати, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний "продукт" діяльності школи відповідає ідеальній "моделі" випускника. При цьому об’єктами, механізмами  та термінами  контролю є:

1

кадрове

забезпечення

освітньої

діяльності

підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах,  тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року)

2

навчально-

методичне забезпечення

освітньої

 діяльності

наявність документів, визначених нормативно- правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи та дистанційного навчання– 2 рази на рік

3

матеріально-технічне 

 забезпечення освітньої діяльності

відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзали, бібліотека, сучасна їдальня, буфет,  наявність інтернету – 2 рази на рік

4

якість

проведення навчальних

занять

вивчення системи роботи педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, вивчення стану викладання предметів інваріантної частини навчального плану – 1 раз на 5 років; тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль – за потребою

5

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетен-

тностей)

вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є обов’язковою складовою навчальної програми з предмета - на кожному уроці), тематичне – вкінці кожної теми, семестрове – вкінці кожного семестру, річне – вкінці року, державна підсумкова атестація – вкінці навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання – вкінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних випробуваннях – протягом навчального року

6

моніторинг оцінювання рівня задоволення здобувачів освіти

соціологічні (анонімні) опитування учнів і випускників – 1 раз на рік

7

продовження навчання

аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -  1 раз на рік

Періодичність проведення моніторингу якості надання освітніх послуг

Вид моніторингу

Класи

1

Вербальне оцінювання

5  (до 01.10)

2

Моніторинг сформованості класного колективу, соціально-громадянських компетентностей учнів через психолого-педагогічну діагностику

5,10

3

Адміністративна комплексна контрольна робота з української мови

5

4

Аналіз ДПА, моніторинг адаптаційних процесів при переході з початкової школи в основну

5

5

Поточне, тематичне оцінювання

5-9

6

Адміністративна комплексна контрольна робота суспільно-гуманітарного напряму та природничо-математичного напряму

7

7

Аналіз ДПА, моніторинг готовності до профільного навчання

9

8

Тематичний облік знань

10-11

9

Адміністративна комплексна контрольна робота за відповідним профілем

10

10

Аналіз ЗНО, моніторинг навчальних досягнень учнів випускних класів

11

Обов’язкові компоненти бази даних моніторингових досліджень

 • загальні відомості про навчальний заклад (вересень)
 • матеріально-технічна база школи (вересень)
 • кадрове забезпечення школи (вересень)
 • контингент учнів (вересень)
 • результативність навчально-виховного процесу (грудень, травень, червень)
 • виховна робота (березень)
 • методична робота, вдосконалення професійної майстерності вчителя (березень)
 • стан здоров’я дітей (вересень)
 • охорона життя та безпека життєдіяльності (листопад, квітень)
 • робота шкільної бібліотеки (жовтень)
 • робота психологічної служби (грудень, травень)
 • робота з батьками та громадськістю (вересень, грудень, травень)

Конкретизує організацію освітнього процесу в 5-11-их класах навчальний план.

 1. Навчальний план для 5-9-их класів НВК № 209 «Сузір’я»

 

        Призначення основної школи – розвиток функціональної грамотності учня, функціональних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві.

5-7 класи

Рання предметна орієнтація

Базова школа

5-9-ті класи

8 – 9 класи

Профільне самовизначення

 

                                                                                            

                                                                                                                                  

Метою  є формування бази для вибору напряму подальшої спеціалізації освіти та рівня вивчення окремих предметів.

Основним завданням  є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти «технології успіху та досягнень», при цьому зберігаючи загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу, а також  розвиток  в школярів комплексної освітньої мотивації

Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення класів допрофільної підготовки (за гуманітарним або природничо-математичним напрямком)

Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, удосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості

 

                                                                                                        

     Умови, які забезпечують успішне виконання даних завдань, такі:

 • усвідомлення та прийняття освітніх цілей учнями;
 • розвиток в учнів системи цінностей у сфері освітньої діяльності. Розвиток цієї системи стає можливим, якщо спиратися на такі категорії як престижність високих освітніх результатів та особистих досягнень, орієнтація на пізнання як безумовну цінність для сучасної культурної людини, яка хоче досягти більшого;
 • засвоєння школярами ефективних «технологій успіху та досягнень»;
 • розвиток в учнів навичок освітньої рефлексії та потреби в ній, навчання їх методів самооцінки й самоконтролю;
 • розширення спектру видів освітньої діяльності;
 • орієнтація учнів на ініціативний пошук індивідуальних та колективних форм участі в пізнавальній та загально-розвиваючій діяльності для створення своєї особистої освітньої траєкторії.

Навчальний план для 5-9 класів НВК № 209 «Сузір’я» встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану  визначена з урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів,  рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображена в навчальних планах.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової;
 • індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через  ефективне використання резервного часу (передбаченого навчальними програмами з кожного предмету), що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

У всіх класах навчальне навантаження учнів  не перевищує санітарно-гігієнічні норми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

         Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

11.1. Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами

       Зважаючи на  спеціалізацію навчального закладу та враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів,  у 2020-2021 навчальному році розподіл навчального часу між предметами здійснено наступним чином:

Клас

Спрямування

Додаткові години на здійснення допрофільної підготовки

5-А, 5-Б, 5-В

Математика+англійська

+2 год. математики

+1,5 год. англійської мови

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г

Математика+англійська

+2 год. математики

+2 год. англійської мови

7-В

Природничо-математичний

+ 2 год. алгебри

+ 1 год. геометрії

+ 1 год. біології

8-В, 8-Г

Математичні

+ 3 год. алгебри

+ 0,5 год. геометрії

9-Б

Математичний

+ 3 год. алгебри

        Відповідно до пункту 2 наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню» і враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення кількість годин на вивчення окремих предметів зменшена наступним чином:

Предмети

Класи

Зменшення кількості годин

Фізична культура

7-А,Б, В;   8-А,Б; 9-А,Б,

-         1 год.

Інформатика

9-А,Б

-         1 год.

Фізика

9-А

-         1 год.

        Невикористані години фізичної культури не перерозподілялися на вивчення інших предметів з метою уникнення перенавантаження учнів.

        Відповідно  до листа Міністерства   освіти і науки  України від 29.08.2018 № 2.2-2262  інші години перерозподілені наступним чином:

Класи

Предмет

Збільшення кількості годин

9-А

Українська мова

+ 1 год.

9-А

Історія України

+ 0,5 год.

9-А

Географія

+ 0,5 год.

9-Б

Англійська мова

+ 1 год.

 

11.2. Інформація про реалізацію варіативної складової навчального плану

 

За рахунок годин варіативної складової заплановано  вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість годин

5-А, 5-Б, 5-В

Мій Київ

0,5 год

  

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість годин

5-А, 5-Б, 5-В

Англійська мова

Українська мова

+0,5

+0,5

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г

Українська мова

Англійська мова

+0,5

+1

7-В

Хімія

Українська мова

Англійська мова

+0,5

+0,5

+1

8-А, 8-Б

Історія України

Друга іноземна мова

+0,5

+1

8-В, 8-Г

Геометрія

Історія України

Англійська мова

+0,5

+0,5

+1

9-Б

Геометрія

+1

7-А, 7-Б

Друга іноземна мова

+1

Індивідуальні консультації

Клас

Предмет

Кількість годин

5-А, 5-Б, 5-В

Математика

по 0,5 год.

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г

Математика

по 1 год.

 

11.3. Особливості організації освітнього процесу

          Освітній процес у 5-9 класах НВК № 209 «Сузір’я» поєднує урочну систему організації освітньої діяльності учнів з проведенням у другій половині дня  індивідуальних консультацій. Навчання англійської  мови в спеціалізованих класах проводиться за автентичними підручниками видавництва Pearson. Завершується навчальний рік для учнів спеціалізованих класів проведенням підсумкових контрольних робіт, діагностичних зрізів знань з англійської мови.

           Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчальних планів. Зміст варіативної складової школа конкретизує з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів та особливостей організації навчально-виховного процесу.

          Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів оздоровчо-естетичного циклу предметів (протокол № 6 від 29.05.2020 року) у 2020-2021 навчальному році обрано наступні модулі для вивчення предмета:

 1. «Фізична культура»:

Класи

Модулі

5-9

1.     Легка атлетика

2.     Футбол

3.     Баскетбол

4.     Волейбол

5.     Гімнастика

 1. «Трудове навчання»:

Класи

К-сть годин

Вивчають:

Модулі

5-А, 5-Б

2

хлопці

1.     Основи технології виготовлення м’якої іграшки.

2.     Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.

2

дівчата

1.     Основи технології виготовлення м’якої іграшки.

2.     Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.

5-В

2

спільно

1.     Основи технології виготовлення м’якої іграшки.

2.     Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.

6-Б, 6-Г

2

хлопці

1.     Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.

2.     Технологія виготовлення народної ляльки.

2

дівчата

1.     Технологія виготовлення вишитих виробів.

2.     Технологія плетіння із бісеру.

6-А, 6-В

2

спільно

1.     Технологія виготовлення вишитих виробів.

2.     Технологія плетіння із бісеру.

7-А,

7-Б, 7-В

1

хлопці

Технологія плетіння виробів з лози

1

дівчата

Технологія плетіння виробів з лози

8-А, 8-Б

8-В, 8-Г

1

спільно

Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення

9-А, 9-Б

1

хлопці

Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів

1

дівчата

Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів

           Учні 5-7-их класів вивчають інтегрований курс «Мистецтво».

          У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-их класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-их класах – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».  

         Здійснюватиметься вербальне оцінювання навчальних  досягнень учнів 5-их класів впродовж вересня. Проте водночас можуть виставлятися оцінки високого рівня (10,11,12 балів).

         У відповідності до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 п.44,  у 5-9 класах можуть проводитись підряд два уроки з одного предмета інваріантної  частини.

         Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки м. Києва                 від 12.04.2005 № 119 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ» у 5-х класах  запроваджено вивчення зазначеного курсу.

         Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5) викладатимуться упродовж навчального року за розкладом: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Таблиця 1

 

11.4. Навчальний план 7-9-их

спеціалізованих класів з навчанням українською мовою

і поглибленим вивченням іноземних мов

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у

класах

7-А, Б

8-А, Б

9-А

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

3

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова

5

5

5

Друга іноземна мова

2+1

2+1

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5+0,5

2

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво

Мистецтво

1

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

-

-

-

Музичне мистецтво

-

-

-

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Фізика

2

2

2

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

2

Разом

32+2

33+2

33+2

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

0

0

0

Математика

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32+2

33+2

33+2

Всього фінансується

34

35

35

Директор НВК № 209 «Сузір’я»              О.Ліфінцева

Таблиця 2

 

11.5. Навчальний план 5-9-их класів

 з поглибленим вивченням окремих предметів

(математики та англійської мови)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А, 5-Б, 5-В

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

Українська література

2

2

Іноземна мова

4,5+0,5

4+1

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

-

1

Основи правознавства

-

-

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

-

-

Музичне мистецтво

-

-

Математика

Математика

6

6

Алгебра

-

-

Геометрія

-

-

Природо-знавство

Природознавство

2

-

Біологія

-

2

Географія

-

2

Фізика

-

-

Хімія

-

-

Технології

Трудове навчання

2

2

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Разом

27+3

30+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

Мій Київ

0,5

-

Математика

0,5

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

Всього фінансується

31

34

Директор НВК № 209 «Сузір’я»                                 О.Ліфінцева

 

Таблиця 3

 

11.6. Навчальний план 5-9-их класів

 з поглибленим вивченням окремих предметів

(математики)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-В

8-В, 8-Г

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

2

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова

2+1

2+1

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1,5+0,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Мистецтво

-

1

1

Образотворче мистецтво

0,5

-

-

Музичне мистецтво

0,5

-

-

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

4

5

5

Геометрія

3

2,5+0,5

2+1

Природо-знавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

3

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5+0,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура**

2

2

2

Разом

32+2

33+2

33+2

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32+2

33+2

33+2

Всього фінансується

34

35

35

Директор НВК № 209 «Сузір’я»                                 О.Ліфінцева

 

 1. Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я»

      Концепція профільної підготовки будується в логіці компетентнісного підходу як одного з головних напрямків модернізації сучасної шкільної освіти. Тому призначення старшої школи – формування життєвого проекту особистості, становлення індивідуально–особистісної технології життєтворчості, орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня професійної компетентності, саме старша школа повинна підготувати учня до життєвого самовизначення. У зв’язку з цим головним стає питання не про кількість профілів навчання та не про їх формальне змістовне наповнення, а про те, яким чином той чи інший профіль забезпечує досягнення учнем необхідного рівня базової компетентності та сприяє здійсненню ним успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху.

Таким чином, основним напрямком розвитку старшої школи стає реалізація компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Тобто це така практика, при якій відбувається засвоєння кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, який дозволяє учневі розв’язувати життєво значущі завдання як у процесі навчання в школі, так і в подальшому житті.

Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями школи ми вважаємо:

 • підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя;
 • розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти;
 • реалізацію комплексу форм позашкільної діяльності, які дозволяють забезпечити процес активної соціалізації школярів протягом усього освітнього маршруту профільної школи;
 • орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;
 • забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах;
 • комплексний супровід педагогами, психологами та іншими спеціалістами освітнього та професійного вибору школярів.

Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я» розроблено відповідно до Державного стандарту  (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»), з метою реалізації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Якість повної загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

У всіх класах навчальне навантаження учнів  не перевищує санітарно-гігієнічні норми.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

         Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я» містить перелік базових предметів,  який  включає  окремі предмети суспільно-гуманітарного (10-А, 11-А) та математично-природничого циклів (10-Б, 11-Б).

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».

Кількість тижневих годин на вивчення базових предметів забезпечує досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

 

12.1. Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами

         Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

         На  базі  9-А, 9-Б (спеціалізованих з поглибленим вивченням англійської мови) та 9-В  (колегіального з допрофільною підготовкою з математики) класів у 2020-2021 навчальному році  сформовані профільні 10-А (іноземні мови)  та 10-Б (математичний) класи.

Зміст профілів навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні;

- індивідуальні консультації.

Клас 

Профільні предмети

Години для реалізації змісту профілів

10-А

Іноземні мови

+3 год. на англійську мову

+ 3 год. на другу іноземну мову

10-Б

Алгебра і геометрія

+ 3 год. на алгебру та початки аналізу

+ 3 год. на геометрію

11-А

Іноземні мови

+3 год. на англійську мову

+ 3 год. на другу іноземну мову

11-Б

Алгебра і геометрія

+ 3 год. на алгебру та початки аналізу

+ 3 год. на геометрію

 Клас

Профільні предмети

Посилення предметів інваріантної частини (перерозподіл годин)

10-А

Іноземні мови

+1 української мови

11-А

Іноземні мови

+1 української мови

+1 історії України

11-Б

Алгебра і геометрія

+1 української мови

          Враховуючи профільність класів,  кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, кількість годин на вивчення окремих предметів зменшена наступним чином:

Предмети

Класи

Зменшення кількості годин

Фізична культура

10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б

-         1 год.

Фізика

10-А, 11-А

-         1 год.

      Невикористані години фізичної культури та фізики  не перерозподілялися на вивчення інших предметів з метою уникнення перенавантаження учнів.

За модульним принципом  буде реалізовано  зміст базових предметів «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія». Розподіл годин між модулями здійснюється відповідно до навчальних програм.

          Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується в тому числі вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту.

Години на вивчення вибірково-обов’язкових предметів будуть розподілені таким чином:

10-А клас

10-Б клас

Інформа-

тика

Техно-

логії

Мисте-

цтво

Інформа-

тика

Техно-

логії

Мисте-

цтво

1 год.

-

2 год.

1 год.

2 год.

-

11-А клас

11-Б клас

2 год.

-

1 год.

2 год.

1 год.

-

 

12.2. Особливості організації освітнього процесу

          Освітній процес у 10-их класах НВК № 209 «Сузір’я» поєднує урочну систему організації освітньої діяльності учнів з проведенням у другій половині дня  індивідуальних консультацій.

          Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів оздоровчо-естетичного циклу предметів (протокол № 6 від 29.05.2020 року) у 2020-2021 навчальному році обрано наступні модулі для вивчення предмета:

 1. «Фізична культура»:

Класи

Модулі

10-А

10-Б

11-А

11-Б

1.     Легка атлетика

2.     Футбол

3.     Баскетбол

4.     Волейбол

5.     Гімнастика

 1. «Технології»:

Класи

К-сть годин

Вивчають:

Модулі

10-Б

2

спільно

1.Технологія дизайну інтер’єру

2. Технологія дизайну предметів інтер’єру

11-Б

1

спільно

Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів

          У 10-А-му та 11-А-му класах (профіль іноземних мов) вивчається предмет «Математика».  Учні 10-их класів вивчають інтегрований курс «Громадянська освіта».

          У відповідності до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 п.44,  у 10-их класах можуть проводитись підряд два уроки з одного предмета.

         Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5), викладатимуться упродовж навчального року за розкладом: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Конкретизує організацію освітнього процесу в 10-11-их класах навчальний план.

 

 

 

 Таблиця 1

 

12.3. Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я»

Профіль: іноземні мови

 

 

Предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

10-А

 (іноземні мови)

11-А

 (іноземні мови)

Базові предмети

32

32

Українська мова

3

3

Українська  література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська)

5

5

Друга іноземна мова (французька/німецька)

3

3

Історія України 

1,5

1,5 + 1

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

Алгебра і початки аналізу

Геометрія

3

-

-

3

-

-

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

2

3

Хімія

1,5

2

Фізична культура

2

2

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

Технології

Мистецтво

1

-

2

2

-

1

Разом

33+2

33+2

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

0

 

 

 

0

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+2

33+2

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

35

35

Директор НВК № 209 «Сузір’я»                    О.Ліфінцева            

 

Таблиця 2

12.4. Навчальний план для 10-11-их класів НВК № 209 «Сузір’я»

Профіль: алгебра і геометрія

 

 

Предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

10-Б

(алгебра і геометрія)

11-Б

(алгебра і геометрія)

Базові предмети

32

32

Українська мова

2

2 + 1

Українська  література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська)

2

2

Друга іноземна мова (французька/німецька)

-

-

Історія України 

1.5

1.5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

Алгебра і початки аналізу

Геометрія

6

3

6

3

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

2

2

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

Технології

Мистецтво

1

2

-

2

1

-

Разом

33+2

33+2

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

0

 

 

 

0

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+2

33+2

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

35

35

Директор НВК № 209 «Сузір’я»                    О.Ліфінцева            

                                   Освітня програма в обсязі   37 (тридцять сім) сторінок                    

                                   пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою

                                 ____ липня 2020 р.

                                  Директор НВК № 209 «Сузір'я»      О. Ліфінцева

Контакти

02087 | Київ | вул.Березнякiвська 32
Телефон: 063 319-80-68

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ми на карті

icon